Nieuwsbrief Schulden - 11 mei 2023‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Bekijk hier de online versie van deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief Schulden

11 mei 2023

Mailing VNG

Om gemeenten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen over de wetstrajecten, ondernemers met financiële zorgen en andere projecten en initiatieven binnen het schuldendomein is de nieuwsbrief schulden ontwikkeld. De nieuwsbrief is primair bedoeld voor coördinatoren schulden bij gemeenten, IGSD’s en belastingsamenwerkingen die de contactpersonen zijn in de communicatie over de wetten en de ondersteuning die de VNG hierbij biedt. 

De onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: 

Agenda (be)spreekuren

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv)

 - Tussenbericht inzake rechterlijke uitspraak over maandelijkse afdracht

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
 - Msnp
 - Publicatie Divosa monitoring Vroegsignalering schulden 2022

Ondernemers uit de financiële zorgen
 - Oproep Belastingdienst aan ondernemers
 - Rondetafelgesprek Belastingdienst met ketenpartners
 - (Be)spreekuur Belastingdienst en ondernemers met betalingsachterstanden op 8 juni
 - Adviesrapport ‘Verkenning ondernemers met (problematische) schulden’, in opdracht van BZK

Algemeen
 - Verslag schriftelijk overleg over de voortgang implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet en programma stroomlijning keten voor derdenbeslag


Agenda (be)spreekuren

Voor de komende periode hebben we weer een aantal interessante (be)spreekuren en meedenksessies op de agenda. U bent van harte welkom om bijgepraat te worden, kennis en informatie te delen en ervaringen uit te wisselen. Alle bijeenkomsten zijn online via Teams en beginnen om 10.00 uur. De presentaties zijn achteraf terug te vinden op SlideShare.

  • 25 mei - Hoe ondersteunen andere gemeenten hun ondernemers met financiële zorgen?

  • 8 juni - Belastingdienst en ondernemers met betalingsachterstanden

  • 12 juni - De wijziging van de aflosperiode van 36 naar 18 maanden in de Msnp update

Aanmelden

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv)

Tussenbericht inzake rechterlijke uitspraak over maandelijkse afdracht

In een aparte Mailing VNG  en in de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de vervolgstappen naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak. We zouden u op de hoogte brengen zodra bekend is welke impact deze uitspraak heeft voor gemeenten. Hier kunnen we nog geen duidelijkheid over geven.  

De stand van zaken is dat we hierover nog in gesprek zijn met het ministerie van SZW. Ook de Kamervragen zijn nog niet beantwoord. We verwachten in de komende nieuwsbrief meer duidelijkheid te kunnen geven over de eventuele impact voor gemeenten.


Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Msnp

De wijziging van de aflosperiode van 36 naar 18 maanden in de Msnp heeft mogelijk gevolgen voor het vastgestelde beleidsplan en/of de beleidsregels die uw gemeente hanteert. Het is dan ook raadzaam om te beoordelen of het wijzigen van de aflosperiode hier invloed op heeft. Mocht het plan of de regels de aflostermijn van 36 maanden nadrukkelijk als termijn noemen, dient dit tussentijds gewijzigd te worden – in ieder geval vóór 1 juli aanstaande.

Lees meer

Publicatie Divosa monitoring Vroegsignalering schulden 2022  

Het rapport van Divosa biedt handvatten voor de doorontwikkeling van het vroegsignaleren van inwoners met schulden. Goed om te zien is dat de meeste meldingen binnen 30 dagen worden opgepakt. Gemeenten en (signaal)partners hebben de afgelopen 2 jaar een grote prestatie geleverd. De basisrandvoorwaarden voor de uitvoering van vroegsignalering zijn geregeld, van ICT tot privacyaspecten. Dat biedt ruimte om van elkaar te leren, door te ontwikkelen en om zo veel mogelijk inwoners te bereiken.

Lees meer

Ondernemers uit de financiële zorgen

Oproep Belastingdienst aan ondernemers

Veel ondernemers hebben achterstanden bij de Belastingdienst op de betalingsregeling van het bijzonder corona-uitstel. In de afgelopen tijd ontvingen zij hierover brieven. Het bijzonder uitstel wordt ingetrokken als ondernemers de komende weken hun achterstanden niet inlossen. Dan moet de schuld in één keer worden betaald. Om dit te voorkomen roept de Belastingdienst de hulp van ketenpartners in, onder andere bij het attenderen op deze oproep.

Lees meer

Rondetafelgesprek Belastingdienst met ketenpartners

In een rondetafelgesprek hebben ketenpartners - waaronder de VNG – onlangs input geleverd. Centraal stond de vraag; wat de Belastingdienst kan doen om ondernemers met een betalingsachterstand toch nog aan te zetten tot actie. Hierin was het gezamenlijk uitgangspunt; Wat kan beter in de aanpak? Veel gemeenten hebben gereageerd op onze achterbanraadpleging, waarvoor dank. Alle feedback is meegegeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beraadt zich op het vervolg en houdt de ketenpartners goed op de hoogte van de stappen die nu worden genomen.

(Be)spreekuur Belastingdienst en ondernemers met betalingsachterstanden op 8 juni

Op donderdag 8 juni om 10 uur is de Belastingdienst te gast in een online (be)spreekuur voor gemeenten.
Wat doet de Belastingdienst voor ondernemers met betalingsachterstanden? Wat doet de Belastingdienst aan preventie en hoe verloopt de samenwerking met gemeenten? Aanleiding voor dit (be)spreekuur is de actualiteit rond ondernemers met een betalingsachterstand op het bijzondere corona-uitstel. Doel van dit (be)spreekuur is om de samenwerking tussen gemeenten en de Belastingdienst te versterken, een gezamenlijke wens.

Aanmelden

Adviesrapport ‘Verkenning ondernemers met (problematische) schulden’, in opdracht van BZK 

Dit adviesrapport geeft inzicht in de beleving van ondernemers en de specifieke problemen die zij ondervinden wanneer zij in problematische schulden zitten of dreigen te raken. Daarnaast biedt het oplossingsrichtingen voor het verbeteren van de overheidsdienstverlening aan ondernemers met (problematische) schulden. De verkenning vond plaats in het kader van de Levensgebeurtenissen, in opdracht van het ministerie van BZK. De KVK verzorgde de coördinatie en werkte hierin samen met de VNG, Belastingdienst, Ondernemersplein.nl en de gemeente Amsterdam. De komende tijd werken deze partijen samen aan de concrete uitwerking van een aantal oplossingsrichtingen. 

Lees meer

Algemeen

Verslag schriftelijk overleg over de voortgang implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet en programma stroomlijning keten voor derdenbeslag 

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 6 april een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. De vragen gingen over de volgende stukken:  

  • de brief van 14 maart 2022 over de Beleidsreactie op het eindrapport 'Aanbieders schuldbemiddeling' en 'Verkenning stelsel schuldhulpverlening',  

  • over de brief van 14 maart 2022 over de Voortgang ambities kinderarmoede  

  • en over de brief van 11 maart 2022 over de Voortgang implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet en programma stroomlijning keten voor derdenbeslag.  

In de brief van 20 april 2023 zijn de vragen beantwoord. 

Lees het verslag
vng.nl